Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders/verzorgers en medewerkers van de school. De leden worden gekozen door de ouders en medewerkers van de school.

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders/verzorgers en medewerkers van de school. De leden worden gekozen door de ouders en medewerkers van de school.
Advies of meebeslissen.

De Medezeggenschapsraad (MR) is het inspraakorgaan van de school.
In de MR worden allerlei zaken besproken, die de school aangaan.
De bevoegdheden van de MR zijn bij wet en reglement geregeld.
Bij het nemen van belangrijke beslissingen moet de MR eerst om advies gevraagd worden.
In een aantal gevallen kan een besluit alleen genomen worden als de MR met dat besluit instemt.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Voor informatie over de MR of voor het aandragen van onderwerpen ter bespreking in de MR kunt u contact opnemen met de schoolleiding.
De MR bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten.
De leden van de MR worden gekozen door de ouders en leerkrachten van Wereldwijzer.

 
Onze huidige MR leden, van links naar recht:
Radha Hoeblal, Hester Spiele, Dayana Declerq & Elhadi Kallouchi

Leerkracht aan het woord

Wereldwijzer is een school die niet stil staat. We zijn kritisch op ons werk en samen kijken we steeds hoe het nog beter kan.